خطوط تلفن ثابت  شرکت کرمان پتک از شهر کرمان به محل کارخانه واقع در جاده زرند به روش رادیویی منتقل شدند