مبدل POE

 

پس از تولید موفقیت آمیز مبدل مخابراتی میکروتیک، نسخه PEO مبدل مخابراتی میکروتیک به تولیدات شرکت اضافه گردید