نسل جدید اینورترهای هوشمند پس از تولید و تست نهایی تحویل شرکت مخابرات ایران گردید.

قابلیت اتصال به سامانه یکپارچه آذرماد یکی از ویژگی های اصلی این نسل اینورتر میباشد.