شبکه رادیویی اورژانس 115  شهرستان سیرجان توسط تیم طراحی ، بررسی و طراحی گردید  و توسط تیم فنی شرکت نصب و اجرا شد.